Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítejte na stránkách HELUKABEL a děkujeme za Váš zájem o naši společnost a naše produkty a služby. Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů při jejich shromažďování, zpracování a používání v průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky jiných stran, i když jsou na webové stránce HELUKABEL propojeny.

Zpracování osobních údajů, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla, je vždy prováděno v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a také s veškerými národními předpisy o ochraně údajů, kterým HELUKABEL podléhá. Záměrem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat veřejnost o typu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů naší společností. Kromě toho tyto zásady ochrany osobních údajů informují subjekty údajů o jejich právech.

Jako správce odpovědný za zpracování údajů společnost HELUKABEL zavedla četná technická a organizační opatření, aby byla ochrana osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky co nejplynulejší. Přenos dat přes internet má však určité nedostatky, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu mají subjekty údajů právo využít jiné prostředky pro přenos osobních údajů k nám, např. telefonicky.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti HELUKABEL jsou založeny na pojmech definovaných evropským vydavatelem směrnic a nařízení v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a pochopitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za tímto účelem bychom rádi nejprve vysvětlili některé pojmy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů používají následující termíny a definice:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná osoba, jejíž osobní údaje byly správcem zpracovány.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazením nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

d) Omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich zpracování v budoucnu

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí. , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým dává svým prohlášením nebo jednoznačným kladným jednáním souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jakož i dalších zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů týkajících se ochrany údajů platných v Evropské unii je:

HELUKABEL CZ s.r.o.
Důl Max 39
273 06 Libušín
Česká republika

Tel.: +420 312 672 620
E-mail: info@helukabel.cz
Web: www.helukabel.cz

Webové stránky společnosti HELUKABEL používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou umístěny a ukládány do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z posloupnosti znaků, pomocí kterých lze webové stránky a servery vysledovat zpět ke skutečnému serveru, na kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat podle jedinečného ID souboru cookie.

Soubory cookie umožňují společnosti HELUKABEL poskytovat uživatelům této webové stránky lepší služby, což by bez těchto souborů cookie nebylo možné.Soubory cookie nám umožňují optimalizovat informace a nabídky na našich webových stránkách v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat opakované návštěvníky našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit návštěvníkům používání našich webových stránek. Pokud například webová stránka používá soubory cookie, návštěvníci nemusí při opakované návštěvě znovu zadávat své přihlašovací údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému návštěvníka. Dalším příkladem je cookie pro nákupní košík v online obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů má možnost nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby na našich webových stránkách blokoval ukládání souborů cookie, a tím kdykoli trvale vznést námitku proti umístění souborů cookie. Uložené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat pomocí webového prohlížeče nebo jiného softwaru. Tuto funkci nabízejí všechny běžně používané webové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání cookies ve svém webovém prohlížeči, může to mít za následek, že nebudou plně použitelné všechny funkce našich webových stránek.

Webové stránky HELUKABEL shromažďují určité množství údajů nebo informací při každé návštěvě webu subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Typy údajů, které lze shromažďovat, jsou (1) typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které přistupující systém přechází na naši webovou stránku (tzv. referreři), (4) ) podstránky, které jsou na našem webu přístupné přístupovým systémem, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému, a (8) další podobná data a informace, které se používají k ochraně před útoky na naše IT systémy.

Společnost HELUKABEL nevyvozuje při používání těchto obecných údajů a informací žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou namísto toho nutné k (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklam na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek. a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení potřebné informace v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace společnost HELUKABEL vyhodnocuje na jedné straně statisticky a na straně druhé s cílem zlepšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. . Anonymní data protokolových souborů serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách správce. Tento registrační proces zahrnuje shromažďování osobních údajů. Jaké osobní údaje jsou správci sdělovány, lze vidět na registrační stránce. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně za účelem interního zpracování u správce. Správce může zpřístupnit údaje jednomu nebo více zpracovatelům, jako jsou přepravní služby, kteří naopak osobní údaje použijí výhradně pro interní procesy, které souvisejí s účely správce.

Registrací na webových stránkách správce se ukládá IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb subjektu údajů (ISP) a také datum a čas registrace. Tyto údaje jsou uchovávány, protože jsou nutné pro zamezení zneužívání našich služeb a také pro vyšetřování potenciálních trestných činů, je-li to relevantní. V důsledku toho je ukládání těchto dat nutné pro ochranu správce. Tyto údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost k takovému zpřístupnění, nebo pokud jde o zpřístupnění pro účely trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů s jeho dobrovolným poskytnutím osobních údajů umožňuje správci nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které mohou být ze své podstaty nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje zveřejněné při registraci kdykoli změnit nebo dosáhnout jejich výmazu z datových úložišť správce.

Správce bude na požádání kdykoli informovat jakýkoli subjekt údajů o tom, jaké osobní údaje byly o subjektu údajů uloženy. Správce dále na žádost nebo oznámení ze strany subjektu údajů opraví nebo vymaže osobní údaje, pokud tomu nebrání zákonné požadavky na ukládání. Pověřenec pro ochranu údajů uvedený v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude v této souvislosti pro subjekty údajů k dispozici jako kontaktní osoba.

Webové stránky HELUKABEL mají možnost přihlásit se k odběru našeho firemního newsletteru. Jaké osobní údaje jsou správci předány během přihlášení k odběru newsletteru, můžete vidět na obrazovce přihlášení.

HELUKABEL používá newsletter k pravidelnému zasílání upozornění o nabídkách a produktech společnosti zákazníkům a obchodním partnerům. Subjekty údajů mohou dostávat náš firemní newsletter, pouze pokud (1) mají platnou e-mailovou adresu a (2) se přihlásí k odběru newsletteru. Z právních důvodů je na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů uvedl při prvním odběru newsletteru, zaslána potvrzovací zpráva (způsob dvojitého přihlášení). Tato potvrzovací zpráva slouží k ověření, zda vlastník e-mailové adresy jako subjekt údajů povolil přihlášení k odběru newsletteru.

Během odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačovému systému používanému subjektem údajů v době přihlášení, jakož i datum a čas přihlášení. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pozdější sledování (potenciálního) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží jako právní pojistka pro správce.

Osobní údaje shromážděné během přihlášení k odběru newsletteru se používají pouze pro zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelům newsletteru zasílána e-mailová upozornění, pokud je to nutné pro provoz služby newsletteru a souvisejících registračních procesů, jako tomu může být v případě změn nabídky newsletteru nebo technických okolností. Osobní údaje shromážděné během odběru newsletteru nebudou poskytnuty třetím stranám. Subjekt údajů může odběr newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů daný subjektem údajů pro účely zasílání newsletteru lze kdykoli odvolat. Každý newsletter obsahuje odkaz pro odvolání souhlasu. Uživatelé se dále mohou odhlásit z odběru newsletteru přímo na webových stránkách správce nebo informovat správce jiným způsobem.

Informační bulletiny HELUKABEL obsahují sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů zasílaných ve formátu html, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistické vyhodnocení úspěšnosti či neúspěchu online marketingových kampaní. Zabudovaný sledovací pixel umožňuje společnosti HELUKABEL zjistit, zda a kdy byl otevřen e-mail a které z odkazů v e-mailu byly přístupné subjektu údajů.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů jsou ukládány a vyhodnocovány správcem za účelem optimalizace zasílání newsletterů a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům subjektů údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Subjekty údajů mohou kdykoli odvolat svůj souhlas, který byl udělen samostatně pomocí procesu double opt-in. Správce vymaže tyto osobní údaje při odvolání souhlasu. HELUKABEL automaticky interpretuje odhlášení z newsletteru jako odvolání souhlasu.

Aby byly splněny zákonné požadavky, webové stránky společnosti HELUKABEL obsahují informace umožňující rychlé kontaktování naší společnosti a také přímou komunikaci s námi. To zahrnuje obecný kontakt elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů se ukládají automaticky. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. Pro přenos takových dat se používá technologie šifrování SSL. Možnosti kontaktu jsou:
Online formulář pro stažení souboru
Objednávka katalogu

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání údajů nebo jak stanoví evropský vydavatel směrnic a vyhlášek nebo jiné zákonodárné orgány v zákonech a nařízeních, kterým správce podléhá.

Osobní údaje jsou znepřístupněny nebo vymazány v souladu s platnými zákony a nařízeními, když pomine účel jejich uchovávání nebo uplyne doba uložení stanovená evropským vydavatelem směrnic a nařízení nebo jiným zákonodárným orgánem.

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a vyhlášek požadovat od správce potvrzení, zda správce zpracovává osobní údaje týkající se subjektu údajů.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, přístup k osobní údaje a následující informace, jakož i kopii těchto informací. Kromě toho evropský vydavatel směrnic a nařízení udělil subjektu údajů právo na informace v následujících záležitostech:

Účely zpracování
Kategorie dotčených osobních údajů
Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace
Je-li to možné, předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby
Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Jakékoli dostupné informace o zdroji údajů
Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda osobní údaje byly či nebyly předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo být informován o vhodných zárukách týkajících se předání.

c) Právo na opravu
Subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a vyhlášek, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

Osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje-li jiný právní důvod pro zpracování.
Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje dosáhnout výmazu osobních údajů uložených společností HELUKABEL, může se obrátit na naše zaměstnance, kteří zajistí, že žádosti o výmaz bude vyhověno bez zbytečného odkladu.Pokud společnost HELUKABEL zveřejnila osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinna osobní údaje vymazat, naše společnost v roli správce a s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci vezme přiměřené kroky, včetně technických opatření, k informování správců, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal takové správce o vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich zkopírování či replikaci.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
Zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduje je subjekt údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR až do ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, je-li zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. a) čl. 9 odst. 2 GDPR nebo na smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro výkon úkol vykonávaný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřený správci.
Dále při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo získat přímé předání svých osobních údajů od správce jinému správci, je-li to technicky proveditelné a není-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných.

g) Právo vznést námitku
Subjekt údajů má právo, definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na bodu (např. ) nebo (f) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Pokud byla podána námitka, společnost HELUKABEL již nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud HELUKABEL zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost HELUKABEL již nebude osobní údaje pro tyto účely používat.
Pokud HELUKABEL zpracovává osobní údaje pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobní údaje, které se jí týkají, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, ​​a které rovněž stanoví vhodné opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, pak společnost HELUKABEL zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a legitimity. zájmy, alespoň právo získat lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

i) Právo odvolat souhlas se zpracováním
Subjekt údajů má právo, definované evropským vydavatelem směrnic a nařízení, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Správce má na této webové stránce integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo setkávání na internetu, online komunita, která uživatelům umožňuje komunikovat a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit webové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Facebook provozuje společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pro subjekty údajů s bydlištěm mimo USA nebo Kanadu je správcem odpovědným za zpracování osobních údajů Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Přístupem na podstránky tohoto webu, který je provozován správcem a do kterého je integrována komponenta Facebooku (Facebook plugin), je internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení reprezentace příslušné komponenty Facebooku z Facebook. Přehled všech pluginů Facebooku je dostupný na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu se Facebook dozví, kterou aktuální podstránku našeho webu subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, pak Facebook zjišťuje, kterou podstránku našeho webu subjekt údajů navštíví při každém přístupu na naši webovou stránku a po celou dobu trvání návštěvy nebo na naši webovou stránku. Tyto informace shromažďuje komponent Facebook a Facebook je mapuje na Facebookový účet subjektu údajů. Pokud subjekt údajů použije jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, např. tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů zadá komentář, pak Facebook tyto informace namapuje na osobní facebookový uživatelský účet subjektu údajů a tyto osobní údaje uloží.

Prostřednictvím komponenty Facebook je společnost Facebook informována o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, kdykoli je subjekt údajů přihlášen k Facebooku při přístupu na naše webové stránky. Děje se tak nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponentu Facebooku či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přeneseny na Facebook, lze tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu na Facebooku před vstupem na naše webové stránky.

Zásady údajů společnosti Facebook jsou k dispozici na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Facebook. Jsou tam také vysvětleny možnosti nastavení, které Facebook nabízí pro ochranu soukromí subjektu údajů.

Správce na tuto webovou stránku integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika znamená shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o webu, ze kterého subjekt údajů přišel na náš web (známí jako „doporučující“), které podstránky našeho webu byly navštíveny a jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. . Webová analýza se používá především pro optimalizaci webových stránek a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Komponentu Google Analytics provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Správce používá rozšíření „_gat._anonymizeIp“ pro analýzu webu prostřednictvím Google Analytics. Toto rozšíření zkrátí a anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů, pokud je přístup na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiné země, která je smluvní stranou smlouvy o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Google používá získané údaje a informace k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou cookies, bylo vysvětleno výše. Umístění souboru cookie umožňuje společnosti Google provádět analýzu používání našich webových stránek. S každým přístupem na jednotlivou stránku tohoto webu, který je provozován správcem a na kterém je integrována komponenta Google Analytic, komponenta Google Analytics způsobí, že internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů přenese data společnosti Google pro online analýzu. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které Google využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a prokliků a výpočtu provizí.

Soubory cookie se používají k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup proveden, a frekvence návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může předat tyto osobní údaje, které byly shromážděny technickým procesem, třetím stranám.

Jak je vysvětleno výše, subjekt údajů může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby blokoval umístění souborů cookie naší webovou stránkou, a tím kdykoli trvale vznést námitku proti umístění souborů cookie. Takové nastavení ve webovém prohlížeči zabrání společnosti Google umístit soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Kromě toho lze soubory cookie nastavené službou Google Analytics kdykoli smazat pomocí webového prohlížeče nebo jiného softwaru.

The data subject also has the option of objecting to the collection of this data generated by Google Analytics about the use of the website, as well as the processing of this data by Google, thereby preventing it. To this end, the data subject needs to download and install a browser add-on from https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . This browser add-on informs Google Analytics via JavaScript that no data or information about the visits to websites may be transferred to Google Analytics. Google interprets the installation of the browser add-on as an objection. If the data subject's IT system is deleted, formatted, or newly installed, then the data subject needs to reinstall the browser add-on to deactivate Google Analytics. If the browser add-on is deinstalled or deactivated by the data subject or another person in their domain, is deinstalled or deactivated, the browser add-on can be reinstalled or reactivated.

Další informace a aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být elektronické. Jedná se zejména o případ, kdy žadatel předává dokumenty žádosti správci elektronicky, např. prostřednictvím e-mailu nebo formuláře uvedeného na webových stránkách. Pokud správce uzavře se žadatelem pracovní smlouvu, jsou předané údaje uchovávány pro účely plnění pracovněprávního vztahu s ohledem na platné zákony a předpisy. Pokud správce a žadatel neuzavřou pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány nejpozději do dvou měsíců od oznámení žadatele, pokud správce nemá jiný oprávněný zájem údaje nevymazat.

Správce na tento web integroval Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která umožňuje inzerentům umístit reklamy do výsledků vyhledávání Google a do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentům předdefinovat určitá klíčová slova, podle kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávání Google pouze v případě, že uživatel přistoupí k výsledku vyhledávání, který je pro dané klíčové slovo relevantní. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány pomocí automatického algoritmu a s ohledem na předem definovaná klíčová slova na webových stránkách relevantních k tématu.

Google AdWords provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem našeho používání Google AdWords je inzerovat naše webové stránky umístěním relevantních reklam na webové stránky společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávání Google a také umožnit společnostem třetích stran inzerovat na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů přijde na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, pak společnost Google umístí do IT systému subjektu údajů něco, co se nazývá konverzní cookie. Co jsou cookies, bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Dokud nevypršela platnost souboru cookie, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda určité podstránky našeho webu, např. nákupní košík našeho systému online obchodu. Konverzní cookie můžeme použít my i společnost Google ke sledování, zda subjekt údajů, který přišel na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generoval příjmy, tj. provedl nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné konverzními soubory cookie používá Google ke generování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Statistiky návštěvnosti zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli zasláni prostřednictvím reklam AdWords, a také k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords ak optimalizaci našich reklam AdWords v budoucnu. Naše společnost ani jiní reklamní klienti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, pomocí kterých by bylo možné identifikovat subjekt údajů.

Pomocí konverzního cookie se ukládají osobní údaje, např. o webové stránce navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může předat tyto osobní údaje, které byly shromážděny technickým procesem, třetím stranám.

Jak je vysvětleno výše, subjekt údajů může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby blokoval umístění souborů cookie naší webovou stránkou, a tím kdykoli trvale vznést námitku proti umístění souborů cookie. Takové nastavení ve webovém prohlížeči zabrání společnosti Google umístit konverzní cookie do IT systému subjektu údajů. Kromě toho lze soubory cookie nastavené službou Google AdWords kdykoli smazat pomocí webového prohlížeče nebo jiného softwaru.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. K tomu musí subjekt údajů vstoupit na odkaz www.google.de/settings/ads a provést zde požadovaná nastavení.Další informace a aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Správce má na této webové stránce integrované součásti společnosti LinkedIn. LinkedIn je webová sociální síť, která svým uživatelům umožňuje spojit se s existujícími obchodními kontakty a navazovat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných lidí ve více než 200 zemích. Díky tomu je LinkedIn největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

LinkedIn provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko odpovídá za záležitosti ochrany údajů mimo USA.

Při každém přístupu na naši webovou stránku, která je vybavena komponentou LinkedIn (plugin LinkedIn), tato komponenta způsobí, že prohlížeč subjektu údajů stáhne zobrazení komponenty LinkedIn. Další informace o zásuvných modulech LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozví, kterou aktuální podstránku našeho webu navštívil subjekt údajů.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, pak LinkedIn zjišťuje, kterou podstránku našeho webu subjekt údajů navštíví při každém přístupu na naši webovou stránku a po celou dobu trvání návštěvy nebo na naši webovou stránku. Tyto informace shromažďuje komponenta LinkedIn a mapuje je LinkedIn na LinkedIn účet subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na tlačítko LinkedIn integrované na naší webové stránce, LinkedIn vysleduje tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Prostřednictvím komponenty LinkedIn je LinkedIn informován o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, kdykoli je subjekt údajů přihlášen k LinkedIn při přístupu na naše webové stránky. Děje se tak nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponentu LinkedIn či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace převedeny na LinkedIn, lze tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu LinkedIn před vstupem na naše webové stránky.

Na stránce https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí LinkedIn možnost odhlásit odběr e-mailů, textových zpráv a cílené reklamy a také spravovat nastavení reklam. Kromě toho LinkedIn využívá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Takové soubory cookie mohou být odmítnuty na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Aktuální zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Ovladač má na této webové stránce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který vydavatelům umožňuje bezplatně nahrávat videoklipy a umožňuje ostatním uživatelům tato videa prohlížet, hodnotit a komentovat, a to rovněž bezplatně. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, proto jsou prostřednictvím portálu dostupné plné verze filmů a televizních přenosů, ale také hudební klipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

YouTube provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Přístupem na podstránky tohoto webu, který je provozován správcem a do kterého je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z Youtube. Více informací o YouTube je k dispozici na https://www.youtube.com/yt/about/ . V rámci tohoto technického procesu se YouTube a Google dozví, která skutečná podstránka našeho webu je navštěvována subjektem údajů.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, pak YouTube zjistí, kterou skutečnou podstránku naší webové stránky subjekt údajů navštíví, kdykoli je otevřena podstránka obsahující YouTube. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a jsou vysledovány k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

Prostřednictvím komponenty YouTube jsou YouTube a Google informovány o tom, že subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, kdykoli je subjekt údajů přihlášen na YouTube při přístupu na naši webovou stránku. Děje se tak nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na video YouTube či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přenášeny na YouTube a Google, lze tomu zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube před vstupem na naše webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ze strany YouTube a Google.

Naše webové stránky používají technologii počítání pixelů poskytovanou společností WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) k analýze chování návštěvníků. V souvislosti s tím je zpracovávána IP adresa návštěvníka. Ke zpracování dochází pouze za účelem shromažďování informací o společnosti, jako je například název společnosti. IP adresy fyzických osob jsou vyloučeny z jakéhokoli dalšího zpracování prostřednictvím whitelistu. IP adresa není za žádných okolností uložena v LeadLab.

Při zpracování údajů je naším prvořadým zájmem chránit práva fyzických osob. Náš zájem o zpracování údajů vychází z článku 6(1)(f) GDPR. Ze shromážděných údajů o identifikovatelné osobě nelze v žádném okamžiku vyvozovat závěry. Společnost WiredMinds GmbH používá tyto informace k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů chování při návštěvě na našich webových stránkách. Údaje získané během tohoto procesu se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek.

Tento web používá Google tag manager, což je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat tagy webových stránek z jediného rozhraní. Samotný nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, pouze spouští další tagy, které zase mohou takové údaje shromažďovat. Google tag manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byly soubory cookie uživatelem deaktivovány, platí to i pro všechny měřicí tagy implementované pomocí Google tag manager.

Procesy vyžadující souhlas s konkrétním účelem zpracování jsou právně založeny na čl. 6.1 a GDPR. Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak může být požadováno pro zpracování dodávek nebo poskytování jiných služeb nebo protiplnění, pak je zpracování založeno na čl. 6.1 (b) GDPR. Totéž platí pro kroky na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy, jako jsou dotazy na produkty nebo služby. Pokud má naše společnost zákonnou povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. plnění svých daňových povinností, pak je zpracování založeno na čl. 6.1 (c) GDPR. V ojedinělých případech se zpracování osobních údajů může stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Může tomu tak být například v případě, že by se návštěvník zranil v našich zařízeních, což by vyžadovalo sdělit jeho jméno, věk, informace o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tomto případě by bylo zpracování založeno na čl. 6.1 (d) GDPR. Konečně, zpracování může být založeno na čl. 6.1 (f) GDPR. Toto je právní základ pro procesy, na které se nevztahuje žádná z výše uvedených položek, pokud je zpracování vyžadováno pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud neexistují žádné převažující zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Takové zpracování je nám povoleno, protože je výslovně uvedeno v evropské legislativě. Legislativa v tomto ohledu stanovila, že oprávněný zájem je třeba předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (GDPR, „vzhledem k tomu“ č. (47), věta 2).

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6.1 (f) GDPR, pak je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních aktivit ve prospěch našich zaměstnanců a našich akcionářů.

Zákonná doba uchovávání je kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo uzavírání smluv.

Informujeme Vás, že zveřejnění osobních údajů může být vyžadováno zákonem (daňové předpisy) nebo v rámci smlouvy (např. informace o smluvní straně). Pro uzavření smlouvy může být požadováno, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně potřebujeme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když naše společnost s tímto subjektem údajů uzavře smlouvu. Neposkytnutí těchto osobních údajů by znemožnilo uzavření smlouvy se subjektem údajů. Před poskytnutím osobních údajů nám subjekt údajů musí kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů informuje jednotlivě subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo vyžadováno na základě smlouvy, zda existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů bylo by.