RoHS - směrnice Evropského parlamentu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ze dne 8. června 2011 (přepracované znění) a směrnice delegátů Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015 kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam látek podléhajících omezením.
Směrnice 2011/65/EU omezuje používání a uvádění na trh olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) v určitých elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Vstoupila v platnost v červenci 2011 a nahrazuje starou směrnici 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006. Směrnici 2011/65/EU provedla do vnitrostátního práva v Německu Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV).
Směrnicí 2011/65/EU byl implementován proces, aby bylo možné v budoucnu přidávat další látky. Tento proces byl poprvé použit v přenesené směrnici (EU) 2015/863 pro zahrnutí látek di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP), diisobutylftalát (DIBP) , jakož i kategorie 11 „jiná elektrická a elektronická zařízení nespadající do žádné z výše uvedených kategorií“ do působnosti stávající směrnice RoHS. Přechodné období k tomu skončilo 22. července 2019.

Společnost HELUKABEL® GmbH je v neustálém dialogu a výměně informací se svými dodavateli, aby byla schopna reagovat na případná další omezení látek.

Máte-li další dotazy ohledně zákazů látek a požadavků na látky (jako je REACH, RoHS, konfliktní minerály (CMRT) atd.), kontaktujte prosím prodej@helukabel.cz