Nařízení REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
Nařízením REACH vytvořila EU jednotný systém pro registraci, hodnocení a autorizaci chemických látek. Cílem tohoto nařízení je zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. V platnost vstoupila dne 1. června 2007.

HELUKABEL GmbH vyrábí a obchoduje s produkty, které jsou produkty ve smyslu chemické legislativy. Proto se na nás vztahují informační povinnosti v souladu s článkem 33 nařízení REACH, pokud námi dodaný výrobek obsahuje látku SVHC v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta. V souladu s nařízením REACH je společnost HELUKABEL GmbH považována za následného uživatele, a proto nepodléhá registrační povinnosti.

Seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) se obvykle aktualizuje jednou nebo dvakrát ročně a zveřejňuje se na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). S našimi dodavateli jsme v neustálém kontaktu a dochází k pravidelné výměně informací.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zákazů látek a požadavků na látky (např. REACH, RoHS, konfliktní minerály (CMRT) atd.), kontaktujte prosím prodej@helukabel.cz